Logga in
Glömt lösenordet?
Inte medlem?
Anmäl dig
Sjukvårdspersonal
Patient eller anhörigvårdare

Användarvillkor

M3 USA Corporation (”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) ger dig som användare (”användare”, ”du” eller ”din/ditt/dina”) tillstånd att få åtkomst till och använda våra webbplatser, program, applikationer, innehåll, produkter och tjänster (”tjänsterna”) som ägs eller är licensierade av oss på följande webbplatser: www.research.m3.com och www.m3globalresearch.com (gemensamt kallade ”webbplatserna”). Dessa villkor reglerar din användning av webbplatserna och vårt tillhandahållande av tjänsterna där dessa villkor finns publicerade. Läs dessa villkor noggrant innan du använder några av M3:s tjänster.

 1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN
 2. Dessa användarvillkor och vår integritetspolicy tillämpas varje gång du går in på webbplatserna eller använder tjänsterna. När du går in på webbplatserna eller använder tjänsterna godkänner du användarvillkoren som om du hade skrivit under dem och samtycker till att vi samlar in och använder din information enligt beskrivning i dessa villkor och vår integritetspolicy. Om du inte samtycker till användarvillkoren eller integritetspolicyn ska du inte gå in på webbplatserna eller använda tjänsterna.

  Vi kan när som helst ändra eller upphäva användarvillkoren eller integritetspolicyn utan att informera dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera användarvillkoren och integritetspolicyn. Om du går in på webbplatserna eller använder tjänsterna efter att vi publicerat ändringar i användarvillkoren eller integritetspolicyn innebär det att du åtar dig att följa dessa ändringar.

 3. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA
 4. Tjänsterna omfattar en mängd olika resurser och tjänster för marknadsundersökningar inom hälso- och sjukvården. Vissa tjänster kan ha ytterligare riktlinjer eller regler. När du använder tjänsterna omfattas du av alla eventuella riktlinjer eller regler som finns publicerade för dessa tjänster, utöver dessa användarvillkor.

  Varken företaget eller tjänsterna ger medicinsk rådgivning eller rekommendationer om särskilda läkemedel eller produkter. Allt innehåll är endast för information och är avsett att användas av läkare och annan sjukvårdspersonal. Innehållet omfattar information som licensierats eller erhållits från tredje part och kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Innehållet ska inte användas som ett substitut för klinisk bedömning och vårdpersonalen bör självständigt utvärdera och verifiera den information som erhållits från tjänsterna.

  Du använder tjänsterna på egen risk. Du bör inte förlita dig på tjänsterna som ett substitut för professionell medicinsk rådgivning eller kontakt med läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. Tjänsterna är utformade som ett stöd och inte som en ersättning för relationen mellan patient och läkare.

 5. REGISTRERING
 6. Som ett villkor för att använda webbplatserna och tjänsterna kan du behöva registrera dig hos företaget och välja ett lösenord och användarnamn (”användar-ID”). Om du registrerar dig för tjänsten samtycker du till att få meddelanden från oss som rör webbplatserna och tjänsterna. Du åtar dig att tillhandahålla och underhålla korrekt, aktuell och fullständig information, inklusive dina kontaktuppgifter för meddelanden och annan kommunikation från oss samt betalningsinformation (om tillämpligt). Underlåtelse att göra detta innebär ett brott mot detta avtal och kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas. Vi hanterar all personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med vår integritetspolicy. Du får inte (i) välja eller använda någon annans namn som användar-ID med avsikt att uppträda som den personen; (ii) använda ett namn som omfattas av någon annans rättigheter som användar-ID utan tillstånd; eller (iii) ge en falsk framställning av dina licenser eller kvalifikationer. Företaget förbehåller sig rätten att neka registrering av eller säga upp ett användar-ID efter eget gottfinnande. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord konfidentiellt och är ensam ansvarig för all information och alla anvisningar som överförs via webbplatserna eller vid användning av tjänster där ditt lösenord och användar-ID används. All information och alla anvisningar som meddelas via ditt användar-ID anses ha skickats till och godkänts av dig. Du åtar dig att omedelbart informera oss om eventuell obehörig användning av ditt användar-ID, lösenordet eller kontoinformationen samt om andra eventuella säkerhetsbrott för ditt konto eller tjänsterna som du får kännedom om.

 7. ANVÄNDARINNEHÅLL
 8. Tjänsterna kan ge dig möjlighet att kommunicera, skicka, ladda upp eller på annat sätt tillhandahålla text, bilder, ljud, video, tävlingsbidrag eller annat innehåll (”användarinnehåll”) som kan vara tillgängligt och visas för allmänheten. Du får inte skicka eller ladda upp användarinnehåll som är kränkande, trakasserande, hotfullt, diskriminerande, hatiskt, våldsamt, vulgärt, obscent, pornografiskt eller på annat sätt stötande, eller innehåll som skadar eller kan förväntas skada någon person eller organisation, oavsett om materialet är skyddat enligt lag.

  Vi gör inte anspråk på äganderätten till ditt användarinnehåll, men du ger oss en icke-exklusiv, vidarelicensierbar, oåterkallelig och royaltyfri världsomspännande licens enligt alla lagar som rör upphovsrätt, varumärkesskydd, patent, affärshemligheter, sekretess, namn- och bildlagen samt andra immateriella rättigheter att använda, reproducera, överföra, trycka, publicera, offentligt visa, ställa ut, distribuera, kopiera, indexera, kommentera, ändra, anpassa, översätta, skapa härledda verk baserat på, offentligt framställa, tillgängliggöra och på annat sätt utnyttja sådant användarinnehåll, helt eller delvis, i alla medieformat och kanaler som är kända i nuläget eller skapas senare (bl.a. i samband med tjänsterna och på webbplatser och plattformar från tredje part, som Facebook, YouTube och Twitter), i obegränsat antal exemplar och utan begränsning i tid, sätt eller användningsfrekvens, utan ytterligare meddelande till dig, med eller utan omnämnande och utan krav på tillstånd från eller betalning till dig eller någon annan person eller organisation.

  Vi har rätt men inte skyldighet att övervaka, sålla bort, publicera, ta bort, ändra, spara och granska innehåll och meddelanden som användare skickar via våra tjänster. Det kan vi göra när som helst utan föregående meddelande till dig och oavsett anledning, bland annat för att se till att användarens innehåll eller meddelanden uppfyller dessa villkor. Vi är inte ansvariga för och instämmer inte i de åsikter, synpunkter, råd eller rekommendationer som publiceras eller skickas in av användare och kan inte heller garantera användarinnehållets riktighet, integritet eller kvalitet. Företaget ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för något användarmaterial, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden, eller för någon förlust eller skada av något slag som har inträffat som en följd av användningen av användarinnehåll som publicerats, skickats via e-post eller på annat sätt överförts via någon av våra tjänster.

  Du är själv ansvarig för alla risker i samband med användning av eller exponering för användarmaterialet. Du uppmärksammar och samtycker till att företaget får bevara användarmaterialet och även vidarebefordra användarmaterialet om det krävs enligt lag eller i god tro om att bevarandet eller vidarebefordringen rimligen är nödvändig för att: (a) efterleva dessa användarvillkor (b) bemöta påståenden om att något användarmaterial kränker rättigheter för tredje part eller (c) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för företaget, dess användare och allmänheten.

 9. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT
 10. Webbplatserna och tjänsterna innehåller upphovsrättsskyddad och konfidentiell information som: (a) exklusivt tillhör företaget eller dess partner (b) är skyddat enligt amerikanska och internationella lagar som rör patent, upphovsrätt, varumärkesskydd, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter och (c) endast får användas i enlighet med dessa användarvillkor eller vårt uttryckliga, skriftliga medgivande. Du beviljas endast de rättigheter som krävs för att få tillgång till webbplatserna och tjänsterna enligt dessa villkor. Alla varumärken, servicemärken, handelsnamn och utstyrsel (trade dress) på produkter eller tjänster (”märken”) som förekommer på webbplatserna tillhör oss eller våra partner, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade. Du får inte visa eller reproducera märken utan vårt skriftliga medgivande och du får inte ta bort eller på annat sätt ändra någon information eller friskrivning om patent, upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt från något innehåll. Alla övriga rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är förbehållna.

 11. GARANTIER
 12. Du intygar härmed: (i) att du äger alla rättigheter till, anspråk på och intressen i ditt användarmaterial eller har erhållit de rättigheter som krävs för att få använda ditt användarinnehåll på webbplatserna eller tillsammans med någon del av tjänsterna, (ii) att ditt användarmaterial inte bryter mot någon lag eller förordning, (iii) att ditt användarinnehåll inte kränker någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter och (iv) att ditt användarinnehåll inte är utformat för eller avsiktligt kommer att ha skadlig inverkan på företaget, webbplatserna, tjänsterna, andra användare eller något nätverk, någon dator, programvara eller maskinvara.

 13. SKADESTÅND
 14. Du förbinder dig att gottgöra och hålla företaget och dess tjänstemän, ledning, moderbolag, anställda, ombud, licenstagare, efterträdare, dotterbolag, filialer, co-branders och andra partner skadeslösa från alla anspråk, rättsliga åtgärder, stämningar eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som kan uppstå till följd av att du bryter mot ovanstående garantier eller dessa användarvillkor.

 15. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART
 16. Tjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part (”länkade webbplatser”). Länkade webbplatser står inte under företagets kontroll, och företaget är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för kommunikation eller material från länkade webbplatser. Du ansvarar för att följa de tillämpliga tjänstevillkoren för andra webbplatser och är själv fullt ansvarig för eventuella interaktioner som du har med sådana webbplatser.

 17. INTEGRITET
 18. Dina personuppgifter omfattas av vår integritetspolicy, som du bör läsa i dess helhet.Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad på våra webbplatser.

 19. MEDDELANDEN OM PÅSTÅTT INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER
 20. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och uppmanar också våra användare att göra det. Vi kommer att behandla och utreda meddelanden om påstådda överträdelser och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med DMCA (Digital Millennium Copyright Act) och andra tillämpliga lagar om immateriella rättigheter. Om du anser att något material på någon av våra webbplatser gör intrång i eller kränker någon upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör dig, eller några andra rättigheter, ber vi dig att skicka in ditt anspråk till oss på info@usa.m3.com.

  Samtliga nedanstående uppgifter krävs för att behandla och utreda ditt anspråk:

  1. Identifiering av det skyddade verk som du anser är föremål för intrång. Beskriv verket och inkludera om möjligt en kopia eller en plats (t.ex. URL) där det finns en godkänd version av verket.
  2. Identifiering av det material som du anser utgöra ett intrång och dess placering. Beskriv materialet och infoga dess URL eller annan relevant information som gör det möjligt för oss att hitta materialet.
  3. Ditt namn, adress, telefonnummer och (om möjligt) e-postadress.
  4. Ett utlåtande om att du i god tro anser att den användning av materialet som beivras saknar tillstånd från ägaren eller dennes ombud eller enligt lag.
  5. Ett utlåtande om att den information som du har lämnat är korrekt och som anger att du ”under straffansvar” intygar att du är ägaren eller har tillstånd att agera för ägarens räkning.
  6. Underskrift eller elektronisk signatur från ägaren eller dennes ombud.
 21. UPPSÄGNING
 22. Företaget kan efter eget gottfinnande säga upp ditt lösenord, ditt konto (eller någon del därav), din användning av tjänsten eller din tillgång till en webbplats och ta bort och radera allt användarmaterial från någon av tjänsterna oavsett anledning, däribland bristande användning eller om företaget anser att du har brutit mot eller agerat i strid med den exakta lydelsen eller andemeningen i dessa villkor. Företaget kan också efter eget gottfinnande när som helst upphöra att tillhandahålla en viss tjänst, eller någon del därav, med eller utan förvarning. Företaget ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din tillgång till en tjänst. De bestämmelser i dessa användarvillkor som är av sådant slag att de bör förbli giltiga efter uppsägning av villkoren ska förbli giltiga efter eventuell uppsägning.

 23. FRISKRIVNING
 24. Du samtycker uttryckligen till att webbplatserna och tjänsterna, inklusive all information, alla produkter och annat innehåll (däribland tredjepartsinformation och användarinnehåll) tillhandahålls i ”befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet” och utan garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda. I största möjliga utsträckning som gällande lagstiftning tillåter frånsäger sig företaget alla garantier, uttryckta såväl som underförstådda. Detta innefattar bland annat underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Företaget garanterar inte att någon del av någon webbplats eller tjänst kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att någon webbplats eller tjänst som gör våra webbplatser eller tjänster tillgängliga är fri från virus eller annan skadlig kod. Företaget garanterar inte och gör inga utfästelser beträffande användningen eller resultatet av användningen av webbplatserna eller tjänsterna i fråga om korrekthet, exakthet, tillförlitlighet eller annat. Allt material som laddats ner eller på annat sätt erhållits via tjänsterna används på egen risk och efter eget omdöme. Vissa stater kanske inte tillåter att man utesluter underförstådda garantier och därför är det möjligt att ovanstående undantag inte gäller dig.

  Vi gör inga utfästelser eller garantier om att webbplatserna eller tjänsterna är tillräckliga för att uppfylla dina sekretess- och säkerhetsåtaganden enligt Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996, Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act från 2009 och de tillhörande bestämmelserna om säkerhet, sekretess och annat (benämns gemensamt ”HIPAA”) eller några andra standarder, lagar, regler eller förordningar. Du ansvarar själv för att bedöma dina sekretess- och säkerhetsåtaganden och avgöra om det är förenligt med dem att använda webbplatserna eller tjänsterna.

 25. ANSVARSBEGRÄNSNING
 26. Företaget och dess dotterbolag, leverantörer och licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några direkta, indirekta eller speciella skador eller följdskador, straffrättslig skadestånd eller oförutsedda skador, utebliven vinst eller kostnader för att skaffa ersättningsvaror eller -tjänster eller skador till följd av förlorade data, förlorad möjlighet till sysselsättning eller verksamhetsavbrott som härrör från eller uppstår i samband med tjänsterna eller vid användning av eller åtkomst till alternativt oförmåga att använda eller få åtkomst till webbplatserna och/eller några dokument. Detta gäller även om företaget har underrättats om möjligheten av sådana skador och oavsett om talan grundas på inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar, försumlighet eller otillåten handling, skriven rätt, billighetsprincipen (equity), lagstiftning eller annat. Du tar själv allt ansvar och alla risker för din användning av webbplatserna, internet i allmänhet och den information som du publicerar, tillhandahåller eller får tillgång till samt för ditt uppträdande på och utanför webbplatserna. Vårt totala skadeståndsansvar gentemot dig för samtliga skador, förluster och rättsliga åtgärder, oavsett form, ska under inga omständigheter överstiga det högre av följande två belopp: det arvode som betalas till dig under de närmast föregående tolv (12) månaderna eller ett tusen amerikanska dollar (1 000 USD).

 27. ÖVERLÅTELSE
 28. Du får inte överlåta eller vidarelicensiera någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor, varken helt eller delvis, på grund av lagstiftning, förändrade ägarförhållanden eller på annat sätt, såvida du inte fått vårt skriftliga medgivande. Vi är fria att överlåta alla våra rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren. En sådan överlåtelse innebär att vi befrias från allt ansvar enligt dessa villkor, och alla rättigheter och skyldigheter övergår till förvärvaren eller övertagaren. Användarvillkoren är bindande och ska gälla till gagn för våra efterträdare och övertagare och dina godkända efterträdare och övertagare.

 29. FORCE MAJEURE
 30. Om vi är oförmögna att utföra några av våra skyldigheter enligt dessa villkor (däribland förlust av eller oförmåga att tillhandahålla tjänsterna) på grund av omständigheter som rimligen ligger utanför vår kontroll, däribland force majeure, terroristhandlingar, krig eller samhällsfiender, översvämning, jordbävning, tornado, storm, brand, civil olydnad, statskupper, kravaller, arbetsmarknadskonflikter, brist på arbetskraft eller material, sabotage, förbud enligt domstolsbeslut eller offentlig myndighet (oavsett om förbudet är giltigt eller ogiltigt), agerande eller försumlighet från en regerings eller statlig myndighets sida, el- eller teleavbrott, avbrott eller fel på maskiner, transportmedel eller annan utrustning av något slag, så ska vi befrias från dessa åtaganden så länge händelsen pågår, men vi kommer att göra alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa förseningarnas varaktighet.

 31. BEHÖRIG DOMSTOL
 32. Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Commonwealth of Pennsylvania och Förenta staternas lagar, utan hänsyn till principerna för lagkonflikter. Du samtycker uttryckligen till att den exklusiva jurisdiktionen för en eventuell tvist med företaget, eller en tvist som på något sätt rör din användning av webbplatserna eller tjänsterna, ska avgöras av en domstol med säte i Bucks County, Pennsylvania, USA, eller det federala rättsområde där Bucks County är beläget. Båda parter avsäger sig härmed oåterkalleligen rätten till rättegång inför jury i samband med någon handling eller tvist som på något sätt härrör från eller är relaterad till dessa villkor. I händelse av en sådan tvist ska den segrande parten betala alla skäliga kostnader, inklusive rättegångskostnader och advokatkostnader, som den icke-segrande parten har åsamkats vid genomdrivandet av bestämmelserna i dessa användarvillkor. Inga rättsliga åtgärder i någon form som härrör från dessa användarvillkor får inledas mer än ett år efter att grunden till din talan inträffade.

 33. ÖVRIGT
 34. Titlar och rubriker är endast avsedda som referens. Dessa villkor utgör det fullständiga avtalet mellan de båda parterna och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga meddelanden och avtal avseende föremålet för villkoren. Alla våra eventuella gottgörelser är kumulativa och inte exklusiva. Om en part avstår från åtgärder mot eventuella brott mot någon bestämmelse i dessa villkor innebär det inte att parten avstår från åtgärder mot något tidigare, samtidigt eller senare brott mot samma eller någon annan bestämmelse i dessa villkor. Avståenden gäller endast om de görs skriftligen. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogiltig eller ogenomförbar ska det inte påverka giltigheten för resterande delar, utan dessa resterande delar ska fortsätta att vara giltiga fullt ut, som om de ogiltiga delarna strukits ur villkoren.

 35. KONTAKT
 36. Vi välkomnar alla synpunkter, frågor och önskemål angående våra policyer och/eller användningen av dina uppgifter. Du kan kontakta oss enligt följande:
  Postadress: :
  M3 USA Corporation:
  501 Office Center Drive, Suite 410:
  Fort Washington, PA 19034, USA

  M3 (EU) Ltd:
  Galena House 8-30 Galena Road:
  Hammersmith, London, W6 0LT:
  :
  Telefon: +46 31 355 9000:
  Fax: +46 31 355 9050:
  E-post: supporteurope@m3globalresearch.com
  :
  Senast uppdaterad: 11 Oktober 2017


Please wait...