Logg inn
Glemt passord?
Ikke medlem?
Bli med
Helsepersonell
Pasient eller omsorgsperson

bruksvilkår

M3 USA Corporation (“Bedriften” eller “vi”) gir deg tillatelse som bruker (“Brukeren”, “du” eller “dere”) til å få tilgang til bruk av våre nettsider, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester (“Tjenester”), som eies eller lisensieres av oss på følgende nettsider: www.research.m3.com og www.m3globalresearch.com (samlet kalt “Nettsidene”). Disse vilkårene regulerer din bruk av Nettsidene og vår levering av Tjenesten som disse vilkårene gjelder for. LES NØYE GJENNOM DISSE VILKÅRENE FØR DU BRUKER NOEN AV M3-TJENESTER.

 1. AKSEPT AV BRUKSVILKÅRENE
 2. Disse Bruksvilkårene og vår Personvernpolitikk gjelder hver gang du går inn på Nettsidene eller bruker Tjenestene. Når du går inn på Nettsidene eller bruker Tjenestene, godtar du disse Bruksvilkårene som om du hadde undertegnet dem, og du samtykker i at vi kan samle inn og bruke din informasjon som beskrevet i disse Bruksvilkårene og vår Personvernpolitikk. Om du ikke er enig i disse Bruksvilkårene eller vår Personvernpolitikk, må du ikke gå inn på Nettsidene eller bruke Tjenestene.

  Vi kan revidere eller bringe disse Bruksvilkårene eller Personvernpolitikken til opphør når som helst uten å varsle deg. Du er ansvarlig for å lese gjennom disse Bruksvilkårene og vår Personvernpolitikk med jevne mellomrom. Din tilgang til Nettsidene eller bruk av noen av Tjenestene etter at det er lagt ut endringer av disse Bruksvilkårene eller vår Konfidensialitetspolitikk, vil si at du godtar å rette deg etter disse endringene.

 3. BESKRIVELSE AV TJENESTENE
 4. Tjenestene omfatter en rekke markedsforskningsressurser og tjenester for helsetjenester. For visse Tjenester kan det gjelde ytterligere retningslinjer eller regler. Ved bruk av Tjenestene er du underlagt alle retningslinjer eller regler som er lagt ut, som gjelder for disse Tjenestene i tillegg til disse Bruksvilkårene.

  Hverken Bedriften eller Tjenestene gir medisinske råd eller anbefalinger om bestemte legemidler eller produkter. Alt innhold gis kun til informasjon og er bare beregnet på å brukes av leger og annet helsepersonell. Innholdet omfatter informasjon som er lisensiert eller hentet fra tredjeparter, som kan oppdateres av og til. Innholdet bør ikke brukes som erstatning for klinisk vurdering, og helsepersonell bør selv evaluere og kontrollere informasjon fra Tjenestene.

  Din tilgang til Tjenestene skjer for egen risiko. Tjenestene skal ikke fungere som erstatning for faglig medisinsk veiledning eller konsultasjon med lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Tjenestene er utformet for å støtte, ikke erstatte, relasjonen som finnes mellom en pasient og hans eller hennes lege.

 5. REGISTRERING
 6. Som vilkår for å få bruke Nettsidene og Tjenestene kan det være nødvendig at du registrerer deg hos Bedriften og velger et passord og brukernavn ("Bruker-ID"). Om du registrerer deg for en Tjeneste, godtar du å få e-postmeldinger fra oss angående Nettsidene og Tjenestene. Du godtar å gi og oppdatere oss om nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon, inkludert din kontaktinformasjon for varslinger og annen kommunikasjon fra oss, samt din betalingsinformasjon (om relevant). Om du ikke gjør det, vil det bli ansett som et brudd på denne Avtalen, som kan føre til umiddelbar oppsigelse av din konto. Vi vil behandle all personlig identifiserbar informasjon du gir oss i samsvar med vår Personvernpolitikk. Du må ikke (i) velge eller bruke som Bruker-ID navnet på en annen person med den hensikt å utgi deg for å være den personen; (ii) bruke som Bruker-ID et navn som er tilknyttet en annen persons rettigheter uten relevant autorisering; eller (iii) gi uriktig fremstilling av dine autorisasjoner eller kvalifikasjoner. Bedriften forbeholder seg retten til å nekte registrering eller annullere en Bruker-ID etter eget forgodtbefinnende. Du er ansvarlig for å sørge for at passordet holdes konfidensielt og er eneansvarlig for all informasjon og instruksjoner som formidles gjennom Nettsidene eller ved bruk av enhver av Tjenestene gjennom bruk av ditt passord og Bruker-ID. All informasjon og instruksjoner som kommuniseres ved bruk av din Bruker-ID blir ansett som å være sendt og autorisert av deg. Du godtar å umiddelbart varsle oss om all uautorisert bruk av din Bruker-ID, passord eller annen kontoinformasjon, eller om andre sikkerhetsbrudd som du har fått kjennskap til, som omfatter din konto eller Tjenestene.

 7. BRUKERINNHOLD
 8. Ved hjelp av Tjenestene kan du kommunisere, sende inn, laste opp eller gjøre tilgjengelig på annen måte: tekst, bilder, lydopptak, film, konkurransebidrag eller annet innhold ("Brukerinnhold") som kan være tilgjengelig for offentligheten og vises offentlig. Du kan ikke sende inn eller laste opp Brukerinnhold som er ærekrenkende, trakasserende, truende, diskriminerende, hatefullt, voldelig, vulgært, obskønt, pornografisk eller støtende på annen måte eller som skader eller med rimelighet kan forventes å skade enhver person eller enhet, om slikt materiale er beskyttet ved lov eller ikke.

  Vi krever ikke eierskap til ditt Brukerinnhold, men du gir oss en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig og royaltyfri global lisens som kan viderelisensieres i samsvar med alle bestemmelser om opphavsrett, varemerker, patenter, handelshemmeligheter, personvern og publiseringsrettigheter og andre åndsverksrettigheter til å bruke, gjengi, overføre, trykke, publisere, vise offentlig, stille ut, distribuere, redistribuere, kopiere, indeksere, kommentere, endre, tilpasse, oversette, skape avledede arbeider basert på, fremføre offentlig, gjøre tilgjengelig og på annen måte benytte slikt Brukerinnhold, helt eller delvis, i alle medieformater og kanaler som er kjent nå eller tas i bruk senere (inkludert i forbindelse med Tjenestene og på tredjepartssteder og plattformer, som Facebook, YouTube og Twitter), i ethvert antall kopier og uten begrensning med tanke på tid, måte og hyppighet for bruk, uten ytterligere varsel til deg, med eller uten tilskrivelse og uten krav til tillatelse fra eller betaling til deg eller noen annen person eller enhet.

  Vi har rett, men ikke plikt, til å overvåke, screene, legge ut, fjerne, endre, lagre og gå gjennom Brukerinnhold eller kommunikasjon via våre Tjenester når som helst og av enhver grunn, inkludert å sikre at Brukerinnholdet eller kommunikasjonen samsvarer med disse vilkårene, uten å varsle deg på forhånd. Vi er ikke ansvarlige for, og gir ikke vår tilslutning til meninger, synspunkter, råd eller anbefalinger som legges ut eller sendes av brukerne, eller garanterer Brukerinnholdets nøyaktighet, fullstendighet eller kvalitet. Under ingen omstendighet vil Bedriften være ansvarlig på noen måte for Brukerinnhold, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i ethvert Brukerinnhold, eller for eventuell tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av bruk av ethvert Brukerinnhold som er lagt ut, sendt per e-post eller overført på annen måte via noen Tjeneste.

  Du bærer all risiko forbundet med bruk av eller eksponering for alt Brukerinnhold. Du bekrefter og godtar at Bedriften kan ta vare på Brukerinnhold og opplyse om Brukerinnhold om det kreves ved lov eller i god tro om at slik oppbevaring eller opplysning rimeligvis er nødvendig for å: (a) håndheve disse Bruksvilkårene; (b) reagere på påstander om at noe Brukerinnhold medfører brudd på tredjeparts rettigheter; eller (c) beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til Bedriften, dens brukere og det offentlige.

 9. ÅNDSVERKSRETTIGHETER
 10. Nettsidene og Tjenestene innholder opphavsrettsbeskyttet og konfidensiell informasjon som: (a) eies med enerett av Bedriften eller dennes partnere; (b) er beskyttet i henhold til lover om patenter i USA og internasjonalt, om opphavsrett, varemerker, handelshemmeligheter og andre åndsverk; og (c) skal bare brukes i samsvar med disse Bruksvilkårene eller med uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss. Du får bare de rettighetene som er nødvendig for å få tilgang til Nettsidene og bruke Tjenestene som tillatt her. Alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og handelsdesign ("Merkene"), om de er registrerte eller uregistrerte, som vises på Nettsidene, eies av oss eller våre partnere. Du kan ikke vise eller gjengi Merkene uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss, og du kan ikke fjerne eller på annen måte endre et varsel eller fraskrivelse for enhver patent, opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett fra noe innhold. Med forbehold for alle andre rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her.

 11. GARANTIER
 12. Du garanterer og bekrefter at (i) du eier alle rettigheter og interesser i ditt Brukerinnhold eller at du har skaffet de nødvendige rettighetene til å bruke ditt Brukerinnhold på Nettsidene eller innenfor enhver del av Tjenestene, (ii) ditt Brukerinnhold ikke medfører brudd på noen lov eller bestemmelse, (iii) ditt Brukerinnhold ikke medfører brudd på åndsverksrettigheter eller enhver rett tilhørende en tredjepart, og (iv) ditt Brukerinnhold ikke er beregnet på eller vil ikke med overlegg ha en skadelig effekt på Bedriften, Nettsidene, Tjenestene, andre brukere eller enhver datamaskin, nettverk, programvare eller maskinvare.

 13. SKADESLØSHET
 14. Du godtar å holde Bedriften og deres representanter, ledere, morselskap(er), ansatte, agenter, lisensinnehavere, stedfortredere, datterselskaper, tilknyttede selskaper eller andre samarbeidspartnere skadesløse for ethvert krav, søksmål, tvistemål eller rettskrav, inkludert rimelige utgifter til advokat, med utgangspunkt i ditt brudd på ovenstående garantier eller disse Bruksvilkårene.

 15. LENKER TIL TREDJEPARTSNETTSIDER
 16. Tjenestene kan inneholde lenker til nettsider hos tredjeparter ("Lenkede nettsider"). De Lenkede nettsidene er ikke under Bedriftens kontroll, og Bedriften er ikke på noen måte ansvarlig for kommunikasjon eller materiale på noen Lenkede nettsider. Du er ansvarlig for å overholde de relevante bruksvilkårene for enhver annen nettside og har eneansvar for enhver interaksjon med slike nettsider.

 17. PERSONVERN
 18. Din personlige informasjon er underlagt vår Personvernpolitikk, som du bør lese gjennom.Den mest oppdaterte versjonen av Personvernpolitikken ligger alltid ute på Nettsidene.

 19. VARSEL OM BRUDD PÅ TREDJEPARTS RETTIGETER
 20. Vi respekterer andres immaterielle eiendom og ber våre brukere om å gjøre det samme. Vi behandler og undersøker varsler om påståtte brudd og treffer nødvendige tiltak i henhold til loven Digital Millenium Copyright Act ("DMCA") og andre relevante lover om immateriell eiendom. Om du mener at noe av materialet på en Nettside utgjør brudd på lover om opphavsrett, varemerker eller annen rett til immateriell eiendom for deg selv eller andre, ber vi deg sende e-post med informasjon om påstanden til info@usa.m3.com.

  All denne informasjonen er nødvendig for å behandle og undersøke påstanden din:

  1. Identifikasjon av den immaterielle eiendommen du mener det begås brudd på retten til. Vennligst beskriv materiellet og legg om mulig med en kopi eller posisjon (f.eks. nettadresse) til en autorisert versjon av materiellet.
  2. Identifikasjon av materiellet du mener utgjør bruddet og hvor det befinner seg. Vennligst beskriv materiellet og gi oss nettadresse eller annen viktig informasjon som gjør det mulig å finne materiellet.
  3. Ditt navn, adresse, telefonnummer og (om tilgjengelig) e-postadresse.
  4. En bekreftelse om at du er i god tro når du sier at bruken av materialet du melder inn, ikke er autorisert av eieren, dennes representant eller i henhold til lov.
  5. En bekreftelse på at informasjonen du har levert, er nøyaktig, og som viser at du vet at det å avgi falsk forklaring er straffbart, og at du er eier eller er autorisert til å opptre på eiers vegne.
  6. En underskrift eller elektronisk underskrift fra eier eller dennes autoriserte representant.
 21. OPPHEVELSE
 22. Bedriften kan etter eget forgodtbefinnende, oppheve ditt passord, din konto (eller deler av den), din bruk av enhver Tjeneste eller tilgang til enhver Nettside og fjerne og slette ethvert Brukerinnhold innenfor enhver Tjeneste av en hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensninger, av manglende bruk eller om Bedriften mener at du har brutt eller ikke opptrådt i henhold til teksten eller ånden i disse Bruksvilkårene. Bedriften kan også etter eget forgodtbefinnende og når som helst slutte å levere enhver Tjeneste, eller enhver del av en Tjeneste, med eller uten forhåndsvarsel. Bedriften skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for å ha avsluttet din tilgang til en Tjeneste. Bestemmelsene i disse Bruksvilkårene, som av natur vil overleve opphevelse av disse vilkårene, skal overleve en slik opphevelse.

 23. ANSVARSFRASKRIVELSER
 24. DU BEKREFTER UTTRYKKELIG OG GODTAR AT NETTSIDENE OG TJENESTENE, INKLUDERT ALL INFORMASJON, PRODUKTER OG ANNET INNHOLD (INKLUDERT REDJEPARTSINFORMASJON OG BRUKERINNHOLD) LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. I DEN MEST OMFATTENDE GRAD DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV FRASKRIVER BEDRIFTEN SEG ALLE GARANTIER, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET BEDRIFTEN GARANTERER IKKE AT NOEN DEL AV NOEN SIDER ELLER TJENESTER VIL FUNGERE UAVBRUTT ELLER UTEN FEIL, AT FEIL OG MANGLER VIL BLI KORRIGERT, ELLER AT ENHVER SIDE ELLER TJENESTE DER DEN ER TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUSER ELLER ANNEN SKADELIG KODE. BEDRIFTEN GARANTERER IKKE ELLER KOMMER IKKE MED NOEN UTSAGN OM BRUK AV ELLER RESULTATER AV BRUK AV NETTSIDENE ELLER TJENESTENE MED TANKE PÅ RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE. ALL NEDLASTING AV MATERIALE ELLER TILGANG PÅ ANNEN MÅTE GJENNOM BRUK AV DISSE TJENESTENE, GJØRES PÅ EGET ANSVAR OG FOR EGEN RISIKO. NOEN STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, DERFOR ER DET IKKE SIKKERT AT UNNTAKENE OVENFOR GJELDER FOR DEG.

  Vi gir ingen utsagn eller garantier om i hvilken grad Nettsidene eller Tjenestene klarer å dekke dine krav til overholdelse av personvern og sikkerhet i henhold til loven Health Insurance Portability and Accountability Act av 1996, Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act av 2009 og sikkerhets- og personvernbestemmelser eller andre bestemmelser relatert til disse (samlet betegnet "HIPAA") eller noen andre standarder, lover, regler eller forskrifter. Du er ansvarlig for å vurdere egne forpliktelser med tanke på personvern og sikkerhet og påvise om din bruk av Nettsidene eller Tjenestene overholder disse.

 25. ANSVARSBEGRENSNING
 26. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL BEDRIFTEN ELLER NOEN AV DENNES DATTERSELSKAPER, LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER, KRAV OM STRAFFEERSTATNING ELLER SKADER ETTER UHELL, TAPT FORTJENESTE ELLER KOSTNAD AV KJØP AV ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER ELLER SKADESERSTATNING PÅ GRUNN AV TAPTE DATA, TAPTE ARBEIDSMULIGHETER ELLER AVBRUTT DRIFT SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV, UNDER BRUK AV ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER BRUK ELLER TILGANT TIL, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ELLER FÅ TILGANG TIL, NETTSIDENE OG/ELLER ETHVERT DOKUMENT, SELV OM BEDRIFTEN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE OG OM SLIK SKADE OPPSTÅR ETTER KONTRAKT, UAKTSOMHET, TORT, I HENHOLD TIL STATUTTER, RIMELIGHET, LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR OG ALL RISIKO FOR DIN BRUK AV NETTSIDENE, INTERNETT GENERELT OG INFORMASJONEN DU LEGGER UT, LEVERER ELLER BRUKER, OG FOR DIN ATFERD PÅ OG UTENFOR NETTSIDENE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT TOTALE ANSVAR TIL DEG FOR ALL SKADE, TAP OG SAKSGRUNNLAG, UANSETT TYPE SAK, OVERSKRIDE DET SOM ER HØYEST AV DEN AVGIFTEN DU HAR BETALT I LØPET AT DE FOREGÅENDE TOLV (12) MÅNEDENE ELLER ETT TUSEN (1000) AMERIKANSKE DOLLAR.

 27. OVERDRAGELSE
 28. Du kan ikke overdra eller underlisensiere noen av dine rettigheter eller plikter i henhold til denne avtalen, hverken helt eller delvis, gjennom bruk av lov eller overdragelse av kontroll, med mindre du har innhentet skriftlig forhåndstillatelse. Vi er fri til å overdra alle våre rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen, og ved slik overdragelse vil vi fritas fra alt ansvar i forbindelse med disse Bruksvilkårene, og alle rettigheter og plikter skal tilfalle etterfølgeren eller den avtalen overdras til. Disse Bruksvilkårene er bindende ved og kommer til anvendelse til fordel for våre etterfølgere og dem avtalen overdras til og dine tillatte etterfølgere eller personer avtalen overdras til.

 29. FORCE MAJEURE
 30. Om vi ikke er i stand til å utføre noen av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen (inkludert uten begrensninger unnlatelse av eller manglende evne til å levere Tjenestene) på grunn av enhver hendelse som er utenfor vår rimelige kontroll, inkludert uten begrensninger force majeure, terrorisme, krig eller borgerkrig, flom, jordskjelv, tornado, storm, brann, sivil ulydighet, opprør, arbeidstvister, mangel på arbeidskraft eller materialer, sabotasje, begrensninger pålagt ved rettskjennelser eller av offentlig myndighet (både gyldig og ugyldig), utelatelseshandlinger fra enhver myndighet eller myndighetsrepresentant, strøm- eller telefonsvikt eller sammenbrudd eller feilfunksjon i maskiner, transportanlegg eller annet utstyr av enhver type, skal manglende levering fra oss aksepteres i den perioden slik hendelse varer, men vi vil gjøre vårt beste for å begrense varigheten av enhver slik forsinkelse.

 31. JURISDIKSJON
 32. Denne Avtalen skal reguleres av og er utarbeidet i samsvar med lovene i staten Pennsylvania og lovene i USA, uten hensyn til lovprinsipper som kommer i konflikt med disse. Du aksepterer uttrykkelig at eksklusiv jurisdiksjon for enhver tvist med Bedriften eller som på noen som helst måte er forbundet med din bruk av Nettsidene eller Tjenestene, skal avgjøres av domstolen i Bucks County, Pennsylvania eller den føderale rettskretsen som dette fylket ligger i. HVER PART FRASIER SEG HERVED UGJENKALLELIG ENHVER RETT TIL JURYPROSESS I FORBINDELSE MED ENHVER SAK ELLER RETTSTVIST SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE PÅ GRUNNLAG AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE. I tilfelle en slik disputt skal vinnende part betale alle rimelige kostnader, inkludert saksomkostninger og salærer til advokater, som ikke-vinnende part pådrar seg ved etterlevelse av bestemmelsene i disse Bruksvilkårene. Ingen sak kan anlegges, uansett form, på grunnlag av disse Bruksvilkårene mer enn ett år etter at årsaken til forholdet har oppstått.

 33. DIVERSE
 34. Titler og avsnittsoverskrifter er bare tatt med som referanser. Disse Bruksvilkårene inneholder hele avtalen for begge parter og overskrider enhver og all tidligere muntlig eller skriftlig kommunikasjon eller avtaler i forbindelse med dette emnet. Alle vår rettsmidler er kumulative og ikke ekskluderende. Ingen fraskrivelse fra noe brudd på noen bestemmelse i disse Bruksvilkårene er en fraskrivelse fra noen tidligere, samtidige eller senere brudd på de samme eller andre bestemmelser i denne avtalen, og ingen fraskrivelse skal ha effekt med mindre den er skriftlig. Om noen av disse Bruksvilkårene påvises å være ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal enhver gjenværende del fremdeles være gyldig og gjenværende deler skal gjelde fullt ut som om de ugyldige delene var slettet fra disse Bruksvilkårene.

 35. KONTAKT
 36. Vi tar gjerne imot kommentarer, spørsmål og anmodninger i forbindelse med vår politikk og/eller bruk av din informasjon. Den kan sendes som følger:

  Per post:
  M3 USA Corporation
  501 Office Center Drive, Suite 410
  Fort Washington, PA 19034, USA

  M3 (EU) Ltd
  Galena House 8-30 Galena Road
  Hammersmith, London, W6 0LT

  Telefon: +46 31 355 9000
  Faks: +46 31 355 9050
  E-post: supporteurope@m3globalresearch.com

  Sist oppdatert: 11 Oktober 2017


Please wait...