Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nog geen lid?
Schrijf u in!
Beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg
Patiënt of mantelzorger

Gebruiksvoorwaarden

M3 USA Corporation ('bedrijf', 'we', 'wij' of 'onze') verlenen u als gebruiker ('gebruiker', 'u' of 'uw') toestemming voor het gebruik van onze websites, software, applicaties, content, producten en diensten ('diensten'), die ons eigendom zijn of waarvoor wij een vergunning hebben, en toegang daartoe via de volgende websites: www.research.m3.comen www.m3globalresearch.com (tezamen de 'websites'). In deze voorwaarden wordt uw gebruik van de websites geregeld, samen met het door ons bieden van de diensten waarover deze voorwaarden handelen. LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN M3..

 1. UW ACCEPTATIE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN
 2. Elke keer dat u de websites bezoekt of onze diensten gebruikt, zijn deze gebruiksvoorwaarden samen met ons privacybeleid van toepassing. Wanneer u de websites bezoekt of onze diensten gebruikt, dan accepteert u daarmee deze gebruiksvoorwaarden alsof u deze hebt ondertekend, en u stemt ermee in dat we uw informatie verzamelen en gebruiken zoals in deze gebruiksvoorwaarden en in ons privacybeleid is beschreven. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden of met ons privacybeleid, dan mag u onze websites niet bezoeken en onze diensten niet gebruiken.

  We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid op elk moment te herzien of te beëindigen zonder dat we u hiervan op de hoogte stellen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Uw toegang tot de websites of het gebruik van een van de diensten na het bekendmaken van veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden of in ons privacybeleid betekent dat u er daardoor mee instemt dat u zich aan die veranderingen zult houden.

 3. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN
 4. De diensten bestaan onder meer uit een verscheidenheid aan bronnen voor marktonderzoek en diensten voor de medische gemeenschap. Bij bepaalde diensten kunnen aanvullende richtlijnen of regels van kracht zijn. Het gebruik van de diensten is steeds conform alle openbaar gemaakte richtlijnen of regels die als aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden op dergelijke diensten van toepassing zijn.

  Door het bedrijf noch door de diensten wordt medisch advies gegeven of worden aanbevelingen gedaan voor bepaalde medicijnen of producten. Alle content wordt uitsluitend ter informatie aangeboden, en is bedoeld voor gebruik door artsen en andere medische zorgverleners. De content bevat ook informatie waarvoor derden over de vergunning beschikken of die van derden is verkregen, en het is mogelijk dat deze informatie periodiek wordt bijgewerkt. De content mag niet ter vervanging van het klinisch oordeel worden gebruikt, en medische zorgverleners behoren de informatie die ze via de diensten verkrijgen onafhankelijk te beoordelen en te controleren.

  Bij het gebruik van onze diensten draagt u zelf het risico. Vertrouw niet op de diensten ter vervanging van professioneel medisch advies of van een relatie met een arts of een andere bevoegde medische zorgverlener. De diensten zijn ontwikkeld ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van de relatie die er tussen een patiënt en zijn of haar arts bestaat.

 5. REGISTRATIE
 6. Mogelijk zult u zich bij het bedrijf moeten registreren als voorwaarden voor het gebruik van de websites en de diensten, en zult u een wachtwoord en een gebruikersnaam moeten kiezen ('Gebruikers-ID'). Als u zich voor een dienst registreert, dan stemt u in met het ontvangen van e-mails van ons met betrekking tot de websites en de diensten. U stemt in met het verstrekken en bijhouden van accurate, actuele en volledige informatie, met inbegrip van uw contactinformatie, voor het ontvangen van mededelingen en andere berichten van ons, en uw betaalinformatie (voor zover van toepassing). Het nalaten hiervan is een inbreuk op deze overeenkomst, wat tot het onmiddellijk beëindigen van uw account kan leiden. Alle informatie aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd wordt behandeld op de wijze die we in ons privacybeleid hebben aangegeven. Het is u niet toegestaan om (i) als gebruikers-ID de naam van iemand anders te kiezen of te gebruiken met als doel u voor die persoon uit te geven, (ii) als gebruikers-ID een naam te gebruiken waarop iemand anders rechten kan doen gelden zonder dat u hiervoor over de juiste toestemming beschikt, of (iii) een verkeerde voorstelling van zaken te geven van uw licenties of kwalificaties. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel inschrijvingen te weigeren of een gebruikers-ID te annuleren. U bent er verantwoordelijk voor dat u uw wachtwoord vertrouwelijk houdt en u bent volledig verantwoordelijk voor alle informatie en instructies die via de websites worden verzonden en van het gebruik van alle diensten waarvoor u uw wachtwoord en gebruikers-ID gebruikt. Alle informatie en instructies die worden gecommuniceerd en waarbij uw gebruikers-ID is gebruikt worden als door u verzonden en geautoriseerd beschouwd. U stemt ermee in dat u ons onmiddellijk informeert over elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikers-ID, wachtwoord of andere accountinformatie, en van elke andere inbreuk op de beveiligingsvoorschriften die u bemerkt en waarbij uw account of onze diensten betrokken zijn.

 7. CONTENT VAN DE GEBRUIKER
 8. De diensten stellen u in staat tot het delen, indienen, uploaden, of op andere wijze beschikbaar maken van teksten, afbeeldingen, audio, video, wedstrijdinschrijvingen of andere content ('gebruikerscontent') waar het publiek toegang toe heeft en die door het publiek kan worden bekeken. Het is niet toegestaan gebruikerscontent in te dienen of te uploaden die lasterlijk, intimiderend, bedreigend, onverdraagzaam, haatdragend, gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of op andere wijze beledigend is, of die schadelijk is of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het schadelijk is voor personen of entiteiten, ongeacht of dergelijk materiaal wettelijk beschermd is.

  We claimen de eigendomsrechten op uw gebruikerscontent niet. U verleent ons echter wel een niet-exclusieve, sublicentieerbare, onherroepelijke en royaltyvrije wereldwijde licentie die betrekking heeft op alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, privacy- en publiciteitsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor het gebruiken, vermenigvuldigen, verzenden, laten drukken, publiceren, openbaar maken, vertonen, distribueren, herdistribueren, kopiëren, indexeren, becommentariëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, creëren van content op basis van uw bijdragen, openbaar maken, beschikbaar stellen en anderszins, geheel of gedeeltelijk, gebruik maken van die gebruikerscontent in alle media-indelingen en via alle mediakanalen die nu bekend zijn of die in een later stadium ontstaan (en hieronder vallen ook onze diensten en websites en platforms van derden, zoals Facebook, YouTube en Twitter), ongeacht het aantal exemplaren en zonder beperkingen in tijd, wijze en frequentie van gebruik, zonder u verder op de hoogte te stellen, met of zonder bronvermelding, en zonder dat we verplicht zijn iemand om toestemming te vragen of u of een andere persoon of entiteit hiervoor te betalen.

  We hebben, op elk moment en om welke reden dan ook het recht, maar niet de plicht, om gebruikerscontent of communicatie tussen gebruikers te controleren, te plaatsen, te verwijderen, te wijzigen, op te slaan en te bekijken met behulp van onze diensten, inclusief om ervoor te zorgen dat de gebruikerscontent of gebruikerscommunicatie voldoet aan deze voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, noch onderschrijven we de meningen, zienswijzen, adviezen of aanbevelingen die door gebruikers zijn geplaatst of verzonden, en we geven ook geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de gebruikerscontent. Het bedrijf is in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk voor gebruikerscontent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in gebruikerscontent. Noch is het bedrijf op enigerlei wijze aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van content die door een gebruiker is geplaatst, gemaild of anderszins via een van de diensten is verzonden.

  U draagt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik of het openbaar maken van gebruikerscontent en van de blootstelling daaraan. U bevestigt en stemt ermee in dat het bedrijf gebruikerscontent mag behouden en deze ook mag vrijgeven als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer het bedrijf er oprecht van overtuigd is dat het bewaren of vrijgeven ervan redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) op de naleving van deze gebruiksvoorwaarden toe te kunnen zien, (b) erop te kunnen reageren wanneer wordt beweerd dat enige gebruikerscontent de rechten van een derde partij schendt, of (c) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van het bedrijf, de gebruikers en het publiek te kunnen beschermen.

 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 10. De websites en de diensten bevatten eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie die: (a) het exclusieve eigendom is van het bedrijf of zijn partners, (b) onder Amerikaans en internationaal octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom is beschermd, en (c) alleen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden of onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag worden gebruikt. U krijgt alleen die rechten die u nodig hebt voor toegang tot de websites en het gebruik van de diensten op de in deze gebruiksvoorwaarden toegestane wijze. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en bedrijfsstijlen (samen de 'merken' genoemd) op onze websites, ongeacht of deze al dan niet geregistreerd zijn, behoren tot ons eigendom of tot dat van onze partners. U mag de merken niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming weergeven of reproduceren. Het is ook niet toegestaan om een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, andere eigendomskennisgeving of disclaimer uit content te verwijderen of anderszins te wijzigen. Alle andere rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, worden voorbehouden.

 11. GARANTIES
 12. U garandeert en verklaart dat (i) u de eigenaar bent van alle rechten, titels en belangen in uw gebruikerscontent of dat u de benodigde rechten hebt verkregen om uw gebruikerscontent te gebruiken op de websites of bij een onze diensten, (ii) uw gebruikerscontent niet in strijd is met enige wet of regelgeving, (iii) uw gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of op enig recht van een derde partij, en (iv) uw gebruikerscontent niet zo is ontworpen dat het al dan niet willens en wetens een schadelijk effect heeft op ons bedrijf, op onze websites of onze diensten, op andere gebruikers of op computers, netwerken, software of hardware.

 13. SCHADEVERGOEDING
 14. U stemt in met het vrijwaren van het bedrijf en zijn functionarissen, directeuren, moedermaatschappij(en), werknemers, agenten, licentiehouders, rechtverkrijgenden, dochterondernemingen, merkpartners of andere partners tegen elke claim, rechtsvordering, rechtszaak of vordering, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortkomt uit uw schending van de hiervoor vermelde garanties of van deze gebruiksvoorwaarden.

 15. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
 16. De diensten kunnen links bevatten naar websites van derden ('gelinkte websites'). De gelinkte websites worden niet beheerd door het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor communicatie die plaatsvindt via of voor materiaal dat is geplaatst op gelinkte websites. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden voor de dienstverlening die gelden voor een andere website en bent uitsluitend zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele interacties die u met dergelijke sites hebt.

 17. PRIVACY
 18. Uw persoonlijke informatie is onderhevig aan ons privacybeleid, dat u volledig dient door te nemen. De meest actuele versie van het privacybeleid is altijd op de websites te vinden.

 19. KENNISGEVINGEN VAN BEWEERDE INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN
 20. We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en vragen van onze gebruikers dat ze dat ook doen. We verwerken en onderzoeken kennisgevingen van vermeende inbreuk en nemen passende maatregelen op grond van de DMCA (Digital Millennium Copyright Act) en op grond van ander intellectueel eigendomsrecht dat van toepassing is. Als u van mening bent dat materiaal dat op een van onze websites is gepubliceerd inbreuk maakt op of een schending is van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten waarvan u eigenaar bent of dat het inbreuk maakt op of een schending is van andere rechten, stuur ons dan een e-mail met de details van uw claim via info@usa.m3.com.

  Alle hieronder vermelde informatie is noodzakelijk om uw claim te kunnen verwerken en onderzoeken:

  1. Identificatie van het beschermde werk waarvan u van mening bent dat de rechten hierop zijn geschonden. Geef een beschrijving van het werk en stuur waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld de URL) van een geautoriseerde versie van het werk mee.
  2. Identificatie van het materiaal waarvan u van mening bent dat de hierop rustende rechten zijn geschonden en de locatie van dat materiaal. Geef een omschrijving van het materiaal en geef ons de URL of andere relevante informatie aan de hand waarvan we de locatie van het materiaal kunnen vinden..
  3. Uw naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres..
  4. Een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het in de klacht beschreven materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet..
  5. Een verklaring dat de informatie die u hebt verstrekt juist is en dat u 'op straffe van meineed' de eigenaar bent of bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen..
  6. Een handtekening of het elektronische equivalent daarvan van de eigenaar of van de door de eigenaar gemachtigde vertegenwoordiger..
 21. BEËINDIGING
 22. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uw wachtwoord, uw account (of een deel daarvan), uw gebruik van een dienst of uw toegang tot een website beëindigen en uw gebruikerscontent bij een of meerdere diensten verwijderen en weggooien, onder meer door, maar niet beperkt tot, het niet gebruiken ervan of als het bedrijf van mening is dat u met deze content de letter of de geest van deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden of dat u niet in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken en op elk moment, met of zonder kennisgeving, stoppen met het aanbieden van een dienst, of een deel van een dienst. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot een dienst. De bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden die gezien de aard ervan in stand zouden blijven na beëindiging van deze voorwaarden blijven na beëindiging van kracht.

 23. XIV. DISCLAIMERS
 24. U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DE WEBSITES EN DE DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN ANDERE CONTENT (MET INBEGRIP VAN INFORMATIE VAN DERDEN EN GEBRUIKERSCONTENT) WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS HET IS' EN 'VOOR ZOVER BESCHIKBAAR' EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE GARANTIE. HET BEDRIJF VERWERPT ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND EN TOT AAN DE MAXIMALE HAALBAARHEID DAARVAN OP BASIS VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT ELK DEEL VAN ELK VAN DE WEBSITES OF ENIGE DIENST ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL FUNCTIONEREN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT EEN WEBSITE OF EEN DIENST DIE DIE WEBSITE TOEGANKELIJK MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF VAN ANDERE SCHADELIJKE CODE. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES EN VERKLAART NIETS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DE DIENSTEN VOOR WAT BETREFT DE JUISTHEID, DE NAUWKEURIGHEID OF DE BETROUWBAARHEID VAN DIE WEBSITES OF DIENSTEN OF VAN WAT DAN OOK. HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIAAL VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VINDT NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO PLAATS. IN SOMMIGE STATEN IS HET UITSLUITEN VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

  Wij verklaren niets en geven geen enkele garantie ten aanzien van de vraag of de websites of de diensten voldoen aan uw verplichtingen inzake privacy en beveiliging conform de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 van de V.S., de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act van 2009 van de V.S., en de beveiliging, privacy en andere regelgeving die daarmee samenhangt (gezamenlijk 'HIPAA'), of aan andere normen, wetten, regels of voorschriften. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van uw verplichtingen op het gebied van de privacy en de beveiliging en u dient zelf te bepalen of uw gebruik van de websites of de diensten aan deze verplichtingen voldoet.

 25. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 26. HET BEDRIJF NOCH HAAR PARTNERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, VOOR GEVOLGSCHADE, VOOR AANVULLENDE SCHADE OF VOOR INCIDENTELE SCHADE, VOOR WINSTDERVING OF VOOR DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN OF VOOR SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET VERLIES VAN WERKGELEGENHEID OF EEN BEDRIJFSONDERBREKING ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DIENSTEN VAN HET BEDRIJF OF HET GEBRUIK VAN OF DE TOEGANG TOT, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF GEEN TOEGANG HEBBEN TOT, DE WEBSITES EN/OF EEN BEPAALD DOCUMENT, ZELFS NIET ALS HET BEDRIJF IS GEÏNFORMEERD OVER DE KANS OP HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, IS VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID OF WANPRESTATIE, IS GEBASEERD OP WETGEVING OF OP ‘EQUITY’, OF BIJ RECHTE OF OP ANDERE WIJZE IS ONTSTAAN. U DRAAGT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO'S VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES, HET INTERNET IN HET ALGEMEEN, EN DE INFORMATIE DIE U PLAATST, VERSTREKT OF BENADERT EN VOOR UW GEDRAG, ZOWEL VIA DE WEBSITES ALS BUITEN DE WEBSITES OM. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OP ALLE GRONDEN, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HET BEDRAG OVERSTIJGEN DAT AAN U IS UITBETAALD GEDURENDE DE VOORGAANDE TWAALF (12) MAANDEN, OF HOGER ZIJN DAN DUIZEND USD (USD $1000), WAT WORDT BEPAALD DOOR WELKE VAN DE TWEE HOGER IS.

 27. OVERDRACHT
 28. Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk over te dragen of in sublicentie te geven, van rechtswege of door een wijziging in de zeggenschap over uw onderneming of anderszins, tenzij u hiervoor van te voren onze schriftelijke toestemming hebt verkregen. Het staat ons vrij al onze rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen, en een dergelijke overdracht ontheft ons uit elke aansprakelijkheid uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden en alle rechten en plichten vallen dan toe aan de opvolger of rechtverkrijgende. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bindend en worden van kracht voor onze opvolgers en rechtverkrijgenden en voor de u toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

 29. OVERMACHT
 30. Als we niet in staat zijn een van onze uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen (inclusief maar niet beperkt tot het verloren gaan van of het niet leveren van de diensten) als gevolg van een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer ligt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, terroristische aanvallen, oorlog of de publieke vijand, een overstroming, aardbeving, tornado, storm, brand, burgerlijke ongehoorzaamheid, opstand, rellen, arbeidsconflicten, tekort aan arbeidskrachten of materiaal, sabotage, beperking door een rechterlijke beschikking of een openbaar lichaam (ongeacht of deze beperking al dan niet rechtsgeldig is), nalatigheid door een overheid of overheidsinstantie, een stroom- of telefoonstoring, of door defecte apparatuur of storingen in apparatuur, bij onze transportfaciliteiten of bij andere apparatuur van welke aard dan ook, dan ontslaat dat ons uit de verplichting diensten te leveren voor de duur van een dergelijke gebeurtenis, maar we zullen commercieel gezien ons uiterste best doen om de duur van een dergelijke vertraging te beperken.

 31. JURISDICTIE
 32. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Pennsylvania en de wetten van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat voor elk geschil met het bedrijf of voor elk geschil dat op enigerlei wijze is gerelateerd aan het gebruik van de websites of de diensten de exclusieve jurisdictie hiervoor ligt bij een rechtbank die zich bevindt in Bucks County, Pennsylvania, V.S. of bij het federale gerechtelijke arrondissement waarin dat district zich bevindt. ELKE PARTIJ DOET HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK MET JURY IN VERBAND MET ENIGE GERECHTELIJKE ACTIE DIE OF EEN PROCES DAT OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF IS GERELATEERD AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. Doet zich een dergelijk geschil voor, dan betaalt de winnende partij alle redelijke kosten, inclusief de gerechtskosten en advocatenhonoraria, die de verliezende partij heeft gemaakt bij de handhaving van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Het is u niet toegestaan een actie in te stellen, ongeacht de vorm, die voortkomt uit deze gebruiksvoorwaarden wanneer de oorzaak van die actie zich meer dan een jaar geleden heeft voorgedaan.

 33. DIVERSEN
 34. Het opnemen van titels van rubrieken en alinea's is uitsluitend bedoeld als referentie. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen beide partijen en hiermee worden alle voorgaande mondelinge en schriftelijke mededelingen en overeenkomsten met betrekking tot dit onderwerp vervangen. Elk van onze oplossingen is cumulatief en niet exclusief. Geen enkele verklaring van afstand in verband met een schending van een bepaling van deze voorwaarden is een verklaring van afstand van een eerdere, gelijktijdige of daaropvolgende inbreuk op dezelfde of een andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden en geen verklaring van afstand is van kracht tenzij deze schriftelijk is bevestigd. Als blijkt dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid van de resterende delen van deze gebruiksvoorwaarden hierdoor niet aangetast en blijven de resterende delen volledig van kracht, alsof de ongeldige delen uit deze gebruiksvoorwaarden werden verwijderd.

 35. CONTACT
 36. Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons beleid en/of het gebruik van uw informatie zijn welkom en kunnen als volgt worden ingediend:
  Per post:
  M3 USA Corporation
  501 Office Center Drive, Suite 410
  Fort Washington, PA 19034, USA

  M3 (EU) Ltd
  Galena House 8-30 Galena Road
  Hammersmith, London, W6 0LT

  Per telefoon: +46 31 355 9000
  Per fax: +46 31 355 9050
  Per e-mail: supporteurope@m3globalresearch.com

  Voor het laatst bijgewerkt op: 11 Oktober 2017


Please wait...